Kolej Transsyberyjska – bezpieczeństwo podróży

  • Wycieczka Krugobajkałką

Najbezpieczniejsze pociągi świata

Pociągi kursujące na trasach transsyberyjskich należą wbrew pozo­rom i uprzedzeniom do najbezpieczniejszych na świecie. Wstęp do wagonu mają tylko osoby posiadające ważny bilet ze wskaza­nym w nim miej­scem leżą­cym. Do każdego wagonu przydzielo­nych jest dwóch konduk­torów, któ­rzy śpiąc na zmianę skrupu­latnie kontrolują pa­sażerów i nie wpuszczają żad­nych in­nych osób do wa­gonu na sta­cjach po­średnich. Szef po­ciągu czuwa ponadto nad stosowa­niem się do prze­pisów przez po­szczególnych kondukto­rów, którzy są wobec niego odpowie­dzialni za czy­stość i bezpieczeństwo w swoim wagonie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Mimo to należy uważać na rzeczy osobiste i nie zostawiać doku­mentów i pieniędzy w przedziale bez nadzoru (np. przy wyjściu do toale­ty lub wa­gonu re­stauracyjnego). W szczególno­ści na­leży nie spuszczać z oka ba­gażu podczas dojazdu pociągu do sta­cji po­średnich i stacji koń­cowej, a także pod­czas po­stojów na sta­cjach. Należy kie­rować się zdro­wym roz­sądkiem i prze­strzegać elementar­nych zasad bezpieczeństwa.

Postoje na granicach

Pociągi mają na obu granicach kilkugodzinne postoje, które zwy­kle przypadają niestety w środku nocy. Na granicy mongolsko-chińskiej dodatkowo konieczne jest opuszczenie pociągu z ba­gażem na około 3 godziny.

Brak dostępu do skrzynek e-mail i stron www w Chinach

Niektóre strony www, a w związku z tym także i niektóre skrzynki e-mail są w Chinach blokowane, nie ma więc dostępu do nich w trak­cie pobytu w Chinach. Zwykle blokowany jest ad­res gma­il.com.

3 klasa najbezpieczniejsza

Według opinii wielu po­dróżników podróż w wagonie trzeciej klasy nale­ży do najbardziej bezpiecz­nych (przy okazji także do naj­ciekawszych i najtań­szych), gdyż wszyscy pasa­żerowie nawzaj­em się widzą. Ze względu na największe poczucie bez­pieczeństwa jest to także klasa zalecana sa­motnie podróżującym kobie­tom.

Alkohol w pociągach

Picie alkoholu w pociągach transsyberyjskich jest zakazane. Wódka nie jest w nich sprzedawana. Nikt jednak nie sprzeciwi się wzniesien­iu toastu po cichu szklan­ką od herbaty, o ile butelk­a wódki nie będzie widoczna na stole, a picie al­koholu będzie się odby­wać spo­kojnie i kultural­nie, a przede wszystkim nie w sposób widoczny i oczywi­sty.

Telefon

Pomocne i tanie może okazać się wykupienie rosyjskiej karty SIM do te­lefonu komór­kowego. Jest jednak opłacalne wyłącznie wtedy, gdy zamie­rzają Państwo aktywnie i codziennie rozma­wiać przez te­lefon. W więk­szych miastach korzystanie z telefo­nów komórko­wych nie sta­nowi proble­mu. Podczas po­dróży po­ciągiem, pomię­dzy sta­cjami sy­gnał telefonii ko­mórkowej całkowi­cie zanika. Całko­wity zanik należy także wziąć pod uwa­gę pod­czas wypraw do tajgi lub w pustynne i ste­powe za­kątki Mongolii. Ist­nieje tam jednak możliwość skorzy­stania z tele­fonów lokal­nych, które są dostępne prawie w każ­dym ger cam­pie.

Wifi

W zdecydowanej większości hoteli istnieje obecnie możliwość korzy­stania z bezprzewodowego dostępu do internetu (WiFi) na­wet w po­kojach hotelowych, a przynajmniej w hotelowym lobby. Także pod­czas poruszania się po Moskwie, Irkuc­ku, Ułan Bator, czy Pekinie spo­tkają Państwo wiele kafejek i restauracji udostępniają­cych WiFi. Nato­miast podczas podróży pociąg­iem nie ma żadnej możli­wości dostępu do internetu. Podczas wypraw terenowych po Mongolii na­leży rów­nież liczyć się z całkowitym bra­kiem dostępu do internetu.

Mogą Państwo zamówić u nas każdy odcinek trasy i każdą klasę biletową.

Wspólnie stworzymy indywidualną koncepcję podróży i zrealizujemy wycieczkę według Państwa pomysłu!

Zapytaj o wycieczkę:

Skontaktuj się z nami:

Zapraszamy również do naszego biura w Berlinie!

Print Friendly, PDF & Email

  • EYAND TRAVEL logografika