W pociągu Kolei Transsyberyjskiej

  • Przedział 2 klasy w pociągu transsyberyjskim

Wyżywienie w trasie

Zakupy na peronach

Co kilka-kilkanaś­cie go­dzin po­ciąg za­trzymuje się na 10-30 minut w zależno­ści od wielkości stacji. Niestety minęły czasu, kie­dy na większo­ści dworców moż­na było ku­pić ciepłe da­nia, np. pyszne pie­rożki i pel­meni. Słynne wolno sprzedające na peronach „ba­buszki” zo­stały w wielu miasteczkach „wy­parte” przez sklepiki peronowe, w któ­rych można obecnie kupić najróżniejsze produkty spożywcze, w tym nabiał. Za­kupy na peronach są znacznie tańsze niż w wagonie restauracyjnym. W celu do­konywania ta­kich zakupów polecamy za­opatrzyć się w jak najdrobn­iejsze bank­noty jeszcze przed po­dróżą, gdyż kioski czasem odmawia­ją wydawania reszty.

Wagon restauracyjny

Prawie w każdym pociągu znajduje się wagon restauracyjny, w któ­rym ceny są porównywalne do cen w polskich pocią­gach. Lista pocią­gów z wagonem restauracyjnym jest dostępna pod adresem http://www.idost.ru/railroad/help/41/. Uwaga – w pociągach nie ma możliwości zamówie­nia samej kawy. Uwaga – w pocią­gach z Irkuc­ka do Ułan Ba­tor wagon restauracyjny jest do­stępny tylko na terenie Rosji!

Wagony restauracyjne są wymieniane na każdej granicy. Płatności należy zatem dokonywać w odpowiedniej walucie (więcej informacji o możliwościach płatniczych na miejscu znajdą Państwo w dziale „Wymiana pieniędzy„). Rosyjski i chiński wagon restauracyjny jest zwykle wyposażony w 48 miejsc do siedzenia, mongolski posiada natomiast tylko 32 miejsca. Karty dań są zwykle także dostępne po angielsku.

Samowar z wrzątkiem

Przez całą dobę dostęp­ny jest w każ­dym wagonie sa­mowar z wrząt­kiem. Kon­duktorzy sprzedają w pocią­gu herbatę i kawę. Warto zabrać ze sobą saszetki herbaty, kawę, kakao i zupki chińskie – pozwoli to Państwu codziennie przyrządzić sobie coś ciepłego do picia lub jedzenia. Tych rzeczy nie muszą Państwo jednak zabierać z Polski, można je kupić na miejscu.

Palenie w pociągach

Od 1 czerwca 2014 obowiązuje całkowity zakaz palenia w pocią­gach na trasach transsyberyjskich oraz innych trasach między­narodowych. Można palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.

Transsyberyjskie zwyczaje

Nawet jeżeli jadą Państwo z grupą, w towarzystwie znajomych lub rodzi­ny, może zdarzyć się, że ze względu na nieparzystą liczbę Uczestników wycieczki zostaną Państwo ulokowani w przedziale z innymi pasaże­rami spoza grupy. Warto wówczas wiedzieć nie­co o przyjętych od lat transsyberyj­skich zwyczajach.

Wspólne spożywanie posiłków oraz wspólne spędzanie czasu w prze­działach i wagonach oraz w wagonie restauracyjnym, konwers­acja i wy­miana kulturowa są w pociągach transsyberyj­skich na po­rządku dzien­nym. Rosjanie są jed­nak zwykle począt­kowo bardzo zdystansow­ani i otwierają się na swoich współpa­sażerów dopiero po pewnym cza­sie. Nie należy tego początko­wego dy­stansu interpreto­wać negatywnie, gdyż za­raz po nim za­czyna panować niemalże ro­dzinna atmosfera.

W wago­nach nie ma podziału na prze­działy damskie i mę­skie. Przedzia­ły są zwykle mie­szane (w całym pocią­gu dostępny jest zazwyczaj tylko jeden wagon z przedziałami męskimi/damskimi). W związku z tym wytwo­rzyły się pew­ne zwy­czaje i kultura wspólnej jazdy Ko­leją Transsyberyj­ską.

Je­żeli w prze­dziale podróżują kobiety i mężczyźni, męska część prze­działu opuszcza prze­dział na około 20-30 mi­n w czte­rech sytu­acjach: tuż po zajęciu miejsc i rozpako­waniu rzeczy, przed sta­cją do­celową pasażer­ów prze­działu, przed położeniem się spać oraz rano.

Wyjątek stanowią pociągi jadące z Warszawy lub Europy Zachodniej do Moskwy/Irkucka. W tych pociągach jest zwykle po­dział na prze­działy dam­skie i męskie, gdyż skład jest polski/nie­miecki. Pasażero­wie tych pociągów to też zwykle sami Polacy/Niemcy itd., stąd trud­no je nazwać typowymi pociągami transsyberyjskimi.

Czy pociągi transsyberyjskie są punktualne?

Na środku każdego wagonu wisi zwykle niewielka tabliczka z dokładnym aktulnym rozkładem jazdy zawierająca także informację dotyczącą długości postoju na każdej stacji.

Pociągi Kolei Transsyberyjskiej odjeżdżają zawsze bardzo punktualn­ie i nie cze­kają na spóźnio­nych pa­sażerów. Polecamy nie oddalać się sa­modzielnie zbyt dale­ko od swojego wagonu. Uwa­ga – w wypad­ku, gdy po­ciąg przyjeż­dża na daną sta­cję z opóź­nieniem, czas postoju podany w rozkła­dzie skraca się odpo­wiednio, aby pociąg mógł nadro­bić opóźnie­nie! Polecamy za­wsze przed opuszczeniem wagonu zapy­tać konduktora o dokładny czas postoju. Jeżeli nie zdążą Państwo wsiąść do pocią­gu, po­zostaje już tylko dogonić go prywatną taksówk­ą. Chęt­nych do takiego płatnego transportu nie po­winno zabraknąć, nawet w nocy, jest to jednak wydatek rzędu 200-300 euro. Polecamy za­tem wysiadać z pociągu za­wsze z dokumentami i pieniędzmi.

Wyposażenie wagonów

Gniazdka elektryczne

W niektórych wagonach gniazdka o na­pięciu 220 Volt znajdują się tylko w przedziale konduktora i w toale­tach. Coraz więcej pociągów posiada jednak wagony z gniazdkami elektrycznymi w przedziałach. W niektórych pociągach gniazdka znajdują się także na korytarzu. Nie mamy wpływu na skład pociągu, którym będą Państwo jechać i nie możemy gwarantować danego rodzaju wago­nu na tra­sie.

Uwaga – sieć elektrycz­na w po­ciągu nie jest dosto­sowana do większych ob­ciążeń. Dlatego ła­dowanie większych urządzeń takich jak laptopy może spotkać się z ostrym s sprze­ciwem kon­duktora. Także ładowa­nie ma­łych sprzę­tów (te­lefonów komórko­wych) może być w pociągu utrud­nione, gdyż na je­den wa­gon przypada kilkadziesiąt telefonów i maksymalnie 10 gniaz­dek (a zwykle tylko 2). Polecamy zatem łado­wać laptopy i tele­fony w hotelach.

Wi-Fi w pociągu

Wi-Fi jest formalnie dostępne w wielu pociągach w Rosji, zwłaszcza w nowych, które zostały przez kolej rosyjską w ostatnich latach zmodernizowane lub dodane do rozkładu jazdy. Niestety nie oznacza to, że w pociągach można korzystać z internetu przez 24 godziny na dobę. W końcu może on być dostępny tylko tam, gdzie jest połączenie komórkowe, czyli w pobliżu miast i osiedli. Zwykle nie można nawiązać połączenia pomiędzy stacjami. Ponadto sygnał zanika przy prędkościach powyżej 90 km/h. Połączenie internetowe może wówczas znacznie zwolnić lub całkowicie zaniknąć. Jednak nawet przy nagłym całkowitym zaniku sieci komórkowej nie należy od razu rozpaczać. Problem może zniknąć dosłownie za kilka minut. Jednak przesyłanie zdjęć na Facebooka itp. może być w pociągu znacznie utrudnione i jest z pewnością dużo łatwiejsze po zakwaterowaniu w hotelu.

Prędkość Wi-Fi w pociągach nie jest najgorsza, a nawet nieco lepsza niż w wypadku internetu mobilnego.

Należy wiedzieć, że bezpłatne Wi-Fi jest obecnie dostępne tylko dla pasażerów wagonów 1 i 2 klasy. Osoby podróżujące w wagonie 3 klasy nie będą mogły się zalogować, nawet jeśli przejdą do wagonu 1 lub 2 klasy. Zalogować się do sieci RZD może bowiem tylko paażer posiadający bilet kolejowy 1 lub 2 klasy. W przeglądarce po naciśnięciu przycisku „Połącz” pojawi się okno „Podróżny”, w którym zostaniemy poproszeni o zalogowanie się przy użyciu numeru paszportu lub biletu. Jeśli wybiorą Państwo opcję rejetracji paszportowej, wystarczy wpisać 4 ostatnie cyfry numeru paszportu, wagonu i numeru miejsca. Opcja logowania przy użyciu biletu wymaga podania większej liczby cyfr.

Klimatyzacja / ogrzewanie

Zimą wagony wszystkich pociągów są bardzo dobrze ogrzewane, często aż tak bardzo, że w przedziałach panuje temperatura powyżej 25 stopni. Pasażerowie, szczególnie doświadczeni tubylcy wychodzą na stacjach na zewnątrz, żeby się ochłodzić.

Po­ciągi kursujące na trasach transsyberyjskich posiadają zwykle w skła­dzie za­równo wagony klimatyzowane, jak i nie kli­matyzowane. W pociągach międzynarodowych i firmowych za­zwyczaj wszystkie wa­gony są, a przy­najmniej powinny być kli­matyzowane. Na pierwszy rzut oka wagon klima­tyzowany może wydawać się lepszym rozwią­zaniem, szczególnie latem (my tak­że staramy się zawsze wykupić miejsca w takim właśnie wago­nie). Należy jednak zdawać sobie spra­wę z jednej wady klimaty­zacji: okna w takich wagonach nie otwierają się, a klimatyzacja jest wyłą­czana automatycznie podczas postoju po­ciągu – w wa­gonie pa­nuje wtedy zaduch, który daje się we znaki szczególnie pod­czas kilkugodzinnych postojów na granicach. Na życzenie wykupimy dla Państwa miejsca w wagonie nieklimatyzowanym.

Warunki sanitarne

W każdym wagonie znajduje się jedna do dwóch toalet z umywalką i lu­strem. Podłoga w toaletach jest często mokra, przyda­dzą się zatem wo­doodporne (lekkie!) klap­ki. Niektóre po­ciągi dysponują specjal­nym wago­nem z prysznica­mi, z których moż­na korzystać za dodatko­wą opłatą. Tej opcji nie możemy jednak gwa­rantować, gdyż o docze­pieniu wagonu z pryszni­cami kolej decyduje samodziel­nie nie infor­mując o tym wcze­śniej. Może się także zdarzyć, że prysznice będą częścio­wo ze­psute, a korzystanie z nich utrudnione ze względu na odległość wagonu pryszni­cowego od Państwa wagonu (nie mamy wpływu na umiejscowienie wa­gonu prysznicowego w skła­dzie pociągu).

Toalety są zamykane na około 20 min przed każdą stacją i pozo­stają za­mknięte podczas postoju pociągu aż do momentu wyjaz­du z danej miej­scowości, czyli przez dodatkowe 20 min od odjaz­du pociągu. Także podczas postojów pociągów na granicach toalety po­zostają za­mknięte. Można wówczas korzystać z toalet peronowych, ale dopiero po kontroli paszporto­wej. Jest to dość uciążliwe, dlatego warto o tym wiedzieć i odpowied­nio wcześnie się do postoju przygotować. Na grani­cach dostępn­e są zwy­kle prysznice i toalety oraz sklepy, restau­racje i kantory.

Higiena w pociągu

We wszystkich wagonach, niezależnie od klasy wagonu konduktorzy codziennie odkurzają. Przemywają oni także szyby, czyszczą toalety i dbają o to, żeby nie zabrakło w nich papieru toaletowego. Oczywiście zależnie od konduktora i od tego, ile osób podróżuje w danym momencie w całym wagonie, może się zdarzyć, że toalety są brudne i brakuje papieru. Przede wszystkim w wagonie 3 klasy, w którym podróżuje razem przy pełnym obłożeniu 56 osób, może się zdarzyć, że toalety już po południu będą pozostawiać wiele do życzenia, choć były czyszczone rano.

Naprzeciwko toalet znajduje się kosz na śmieci – pomimo, że konduktorzy opróżniają zwykle kosze w przedziałach, polecamy samodzielne wyrzucanie swoich śmieci do kontenera.

Wyposażenie przedziałów

Na długich trasach transsyberyjskich pociągi dysponują wyłącznie wagonami sypialnymi. Wyposażenie wszystkich przedziałów jednej kategorii jest zwykle identyczne, niezależnie od numeru pociągu. Przy każdym łóżku jest mała lampka do czytania, przy jednym z dolnych łóżek jest włącznik do radia pokładowego.

Na naszych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia przedziałów poszczególnych klas biletowych:

Wagony 1 klasy
Wagony 2 klasy
Wagony 3 klasy

Mogą Państwo zamówić u nas każdy odcinek trasy i każdą klasę biletową.

Wspólnie stworzymy indywidualną koncepcję podróży i zrealizujemy wycieczkę według Państwa pomysłu!

Zapytaj o wycieczkę:

Skontaktuj się z nami:

Zapraszamy również do naszego biura w Berlinie!

Print Friendly, PDF & Email

  • EYAND TRAVEL logografika